Vårt samfunnsansvar

Norske Servicesystemer AS jobber vi for å ha en bærekraftig foretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Dette er grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid som er bygget på vårt selskaps nedtegnede retningslinjer når det gjelder bærekraft og HMS. Vi ønsker å bidra til en etisk forsvarlig og bærekraftig utvikling. 

I 2017 startet vi miljøsertifiseringen av vår organisasjon gjennom stiftelsen Miljøfyrtårn, og ble i 2018 sertifisert som miljøfyrtårnbedrift med følgende begrunnelse: 
Virksomheten har oppfylt strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, utslipp og estetikk. Dette er dokumentert ved et eget miljøfyrtårnsertifikat. Virksomheten kan i tillegg gjennom sin årlige miljørapportering dokumentere de konkrete miljøprestasjonene.

Miljøfyrtårn er ett norsk sertifiseringssystem for miljøledelse, og er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen er basert på lister med kriterier til miljøprestasjon som bedriften må oppfylle. En miljøfyrtårnbedrift driver arbeid med miljøtiltak i hverdagen, og må dokumentere og oppfyle krav pålagt av Miljøfyrtårnets sertifiseringsordning. Kravene omfatter miljøaspektene energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø. 
Å være Miljøfyrtårn innebærer en systematisk satsning på miljøtiltak i hverdagen. Miljøfyrtårn dreier seg om å senke CO2-utslitt, energiforbruk av avfallsmengde, samt forbruk av produkter. For at Norske Servicesystemer AS skal bli en grønnere bedrift, må både organisasjonen og hver enkelt ansatt bidra. 
Norske Servicesystemer setter også krav til sine leverandører slik at selskapet kan fortsette den bærekraftige utviklingen. Selskapet stiller derfor krav til leverandører om at varer og tjenester er produsert i tråd med gjeldende lover og regler, samt at de skal være fremstilt under forhold som er forenelige med våre krav og retningslinjer. Samarbeidspartnere må derfor overholde menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, grunnleggende miljøkrav og drive etisk forretningsvirksomhet. 
Samarbeidspartnerne omfatter alle selskapets leverandører og avtalepartnere, noe som vil si alle selskaper og enkeltpersoner som leverer et produkt eller en tjeneste til Norske Servicesystemer i medhold av en avtale inngått med Norske Servicesystemer AS.  

Miljfyrtarn-norsk-farger
FN`s bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for bærekraftig samfunnsutvikling. Bærekraftmålende gjelder alle land i verden og består av 17 overordnede hovedmål og 169 mer spesifikke delmål.  Hovedsakelig handler bærekraftsmålende om å oppnå bærekraftig samfunnsutvikling uinnen tre områder: økonomisk, sosialt og miljømessid. Disse tre oppgavene er å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene.
Norge var pådriver for å få målene vedtatt på FNs generalforsamling i 2015, og er forpliktet til å jobbe for at vi når målene innen 2030. Vi er avhengig av kollektivt ansvar og konkret handling fra både private og offentlige virksomheter for å rekke fristen for den globale dugnaden.

Lurer du på hvordan Miljøfyrtårs-sertifiseringen er koblet til bærekraftmålene? Svaret er at flere av FN`s bærekraftmål vil være relevante avhengig av hvilke kriterier virksomheten sertifiseres etter. 
Her oppsummeres funn fra en annalyse av hvordan felleskriteriene og de med 10 mest brukte bransjekriteriesettene i Miljøfyrtårn kan relateres til bærekraftmålene.
 
Bilde1
Bærekraftsmålene i Miljøfyrtårn-sertifiseringen


Miljøfyrtårn tilbyr sertifisering på miljøledelse. Det betyr at virksomheter må oppfylle kriterier som bidrar til en positiv miljøeffekt. Kriteriene skal adressere hvordan virksomhetens drift og varer/tjenester har effekt på klima, miljø og arbeidsmiljø. Derfor er det både fokus på direkte påvirkning fra drift og indirekte påvirkning via verdikjeden. For å tilby miljøledelse til et bredt spekter av bransjer er kriteriene basert på på tema som virksomheter har til felles: 
avfall/ombruk, energi, innkjøp, transport, naturmangfold og arealbruk, arbeidsmiljø, samt styring og forankring. 

I praksis betyr det følgende:

  •  Mange sertifiseringskriterier kan kobles til bærekraftsmål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Her finnes delmål som virksomheter i stor grad kan påvirke direkte innen avfall/ombruk, håndtering og utslipp av kjemikalier, samt styring av bærekraftsarbeidet.
  • Bærekraftsmål 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst er også relevant for mange virksomheter. Spesielt fordi det inneholder delmål om å fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø.
  • Ettersom utslipp av mikroplast og forurensning av vann adresseres i sertifiseringen er det naturlig at flere kriterier kobles til bærekraftsmål 14 om livet i havet.
  • Naturmangfold og arealbruk adresseres som eget miljøtema i Miljøfyrtårn og handler derfor om mye av samme tematikk som vi finner i bærekraftsmål 15 om livet på land. For eksempel ved at virksomheter skal arbeide for bevaring og positiv tilrettelegging for natur, og fjerne/forhindre spredning av plantearter som er forbudt å omsette.
  • Miljøfyrtårn lager også klimaregnskap til sertifiserte virksomheter basert på deres innrapporterte data. Denne rapporteringen og bevisstgjøringen rundt direkte og indirekte utslipp av klimagasser er viktig for å nå bærekraftsmål 13 Stoppe klimaendringene.
     

Som medlem av Green Dot Norway tar vi det sosiale ansvaret for emballasjen selv etter at det er tomt. Green Dot Norway sørger for at emballasjen samles over hele landet og resirkuleres. Gjennom Green Dot Norway utvikler vi et mer ressurseffektivt og bærekraftig samfunn.

Merket "The Green Dot" på emballasje betyr at for en slik emballasje har det blitt betalt et økonomisk bidrag til et nasjonalt emballasjevirksomhetsselskap som er opprettet i samsvar med prinsippene i EU-direktiv nr. 94/62 og tilhørende nasjonal lovgivning.


1727129448_membership_certificate